Jasień, dnia 21 stycznia 2022 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JASIENIA

o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1057 z późn. zm.) oraz chwały nr XXIII/162/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przyjętej w związku z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.), a także po przeprowadzeniu cyklu wstępnych konsultacji społecznych (7 warsztatów strategicznych i badanie opinii społecznej), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, informuję o przystąpieniu do konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.

W związku z powyższym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 stycznia 2022 roku do 25 lutego 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jasień, 68 – 320 Jasień, ul. XX lecia 20, w pokoju nr 211, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jasień: www.bip.jasien.pl (w zakładce „strategia rozwoju”) i Urzędu Miejskiego w Jasieniu: www.jasien.com.pl (w zakładce „strategia rozwoju”).

Informuję również o organizacji 2 debat, dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie przedmiotowej Strategii:

debata zamknięta, wyłącznie dla lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, odbędzie się dnia 17 lutego 2022 roku w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, 68 – 320 Jasień, ul. Armii Krajowej 2, o godzinie 14.00;
debata otwarta, dla wszystkich mieszkańców Gminy Jasień, odbędzie się dnia 17 lutego 2022 roku w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, 68 – 320 Jasień, ul. Armii Krajowej 2, o godzinie 17.00.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych partnerów społeczno – gospodarczych i mieszkańców do wzięcia udziału w wyżej wymienionych debatach. Proszę koniecznie o uprzednie zapoznanie się z projektem Strategii.

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zainteresowani mogą składać uwagi dotyczące Strategii Rozwoju. Uwagi dotyczące Strategii Rozwoju należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień lub w formie poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „uwaga do strategii”, na adres: j~.~halas~@~jasien~.~pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko projektu wyżej wymienionej Strategii Rozwoju, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej. Uwagi, na podstawie art. 39. ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do wyżej wymienionej dokumentacji, należy składać do dnia 25 lutego 2022 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone w jednej z poniżej wybranych form:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień,
osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, w pokoju nr 211, w godzinach pracy Urzędu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do strategii” na adres: j.halas@jasien.pl

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Jasienia.

Jednocześnie informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jasień (adres: ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, telefon: 684578872, faks: 684578873, e–mail: um@jasien.pl).
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Strategii Rozwoju.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacja tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Jasień pod linkiem:
http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/# oraz na stronie internetowej Gminy Jasień: http://www.jasien.com.pl/ pod linkiem: http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/#/

Burmistrz Jasienia