Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Jasieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono poprawnie sformułowanej alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Brak widocznego fokusu dla części aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Elementom sterującym na stronie internetowej nie towarzyszy widoczna etykieta tekstowa.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Dobrzański, k.dobrzanski@jasien.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 534606677. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Jasieniu, XX Lecia 20, 68-320

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak utrudnień przy wejściu.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. W 2023 roku wykonano wymianę powierzchni z płytek ceramicznych przed wejściem do budynku na powierzchnię antypoślizgową, wymieniono posadzki w wiatrołapie i na klatce schodowej na powierzchnię antypoślizgową oraz wymiana poręczy i balustrad (dodatkowo: nakładka na poręcz z BRAJLEM, Tabliczki brajloskie na dzwi WC – piktogram wypukły, Plan Typograficzny, nakładka kątowa na krawędzie stopni schodów, Linie naprowadzające, Guzy ostrzegawcze.
 4. Jest pochylnia, pętla indukcyjna, Brak platform, informacji głosowych.
 5. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 8. Brak toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.
 10. W 2023 roku zakupiono wysokokontrastowy panel multimedialny wraz z komputerem do wyświetlania informacji w holu głównym urzędu.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.