Jasień, dnia 28 czerwca 2022 roku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JASIENIA

o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XXXVIII/265/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 czerwca 2022 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, 68 – 320 Jasień, ul. XX lecia 20, w pokoju nr 212.

Burmistrz Jasienia
/-/ Andrzej Kamyszek