Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/310/2023 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2023 r., poz. 476).

Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na którym budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00 oraz w piątki od 7.00 do 14.00 pod adresem:

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień

Regulamin oraz wzory dokumentów są dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy Jasień pod adresem https://bip.jasien.pl/205/2183/Nabor_wnioskow_na_udzielenie_dotacji_na_dofinansowanie_budowy_przydomowych_oczyszczalni_sciekow_w_2023_roku/ w zakładce Ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (68) 457 88 70, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w pok. Nr 110.

Plakat z informacją: Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.