SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informujemy, że na podstawie art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519 ze zm.), art 379 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556.) oraz zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień przyjętym Uchwałą nr XLIX/317/2023 z dn. 9.02.2023 r. Rady Miejskiej w Jasieniu (Dz. Urz. Woj. Lubus. Z 2023 r., poz. 546) wznawiamy kontrole nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie gminy Jasień.

Kontrolujący w zakresie czynności kontrolnych:

  1. sprawdza adres kontrolowanej nieruchomości, imię, nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby deklarującej/zgłaszającej;
  2. sprawdza liczbę osób zamieszkujących nieruchomość;
  3. sprawdza czy posesja jest podłączona do instalacji odprowadzającej ścieki do sieci kanalizacyjnej – weryfikując na miejscu, poprzez okazanie ostatnich rachunków za usługę odprowadzania ścieków oraz sprawdza w systemie czy jest możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
  4. sprawdza czy nieruchomość jest wyposażona w szczelny, zamknięty, bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych, czy nie następuje wyciek nieczystości z powodu złego stanu technicznego lub przepełnienia, czy właściciel posiada podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy, częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu ostatnich 6 miesięcy (rachunki/faktury), oraz rachunki/faktury za ilość dostarczonej wody z okresu ostatnich 6 miesięcy oraz dowody uiszczenia wpłat za usługi;
  5. w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada własną oczyszczalnię ścieków, kontrolujący sprawdza z jaką częstotliwością pozbywa się on osadów ściekowych, co najmniej jeden raz w roku; ich odbiór musi być poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych,

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasień wydane przez Burmistrza Jasienia.
Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków. Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych zobowiązani są do zamontowania wodomierza lub podlicznika ogrodowego, który zliczy wodę bezpowrotnie zużytą.

PROSIMY O PRZYGOTOWANIE WSKAZANYCH DOKUMENTÓW W CELU ICH OKAZANIA PRZY KONTROLI