W dniu 24 kwietnia 2020 r. Gmina Jasień podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna – Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Seci Edukayjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach projektu zakupiono łacznie 24 laptopy w tym 17 laptopów wraz z oprogramowaniem, Burmistrz Jasienia przekazał dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu oraz 7 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Wicinie.

Łączna wartość zadania wynosi 59.094,88 zł.

logotyp projektu