Zakończenie inwestycji pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień.”

W dniu 24 maja 2022 r. odbyły się odbiory końcowe inwestycji Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jasień pn.:
1. Sieć kanalizacyjna z przepompownią ścieków dla uzbrojenia działek przeznaczonych pod budowę mieszkalną przy ul. Żarskiej, Bocianiej, Żurawiej w Jasieniu – w formule zaprojektuj i wybuduj
2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaryszów – w formule zaprojektuj i wybuduj
3. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do cmentarza komunalnego w miejscowości Zabłocie, Gmina Jasień

W ramach inwestycji wykonano 470 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 20 m przyłączy do granic nieruchomości, 10 m sieci kanalizacji tłocznej, 1 komplet przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Wykonanie 220 m sieci wodociągowej oraz 10 m przyłączy wodociągowych.
Montaż oczyszczalni wraz z podłączeniami do istniejącego przyłącza i budową poletka rozsączającego – 1 komplet.

Wartość inwestycji ogółem 987.505,50 zł

Zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień” realizowana jest w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.