Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
Od 1 stycznia 2021 r. przestała obowiązywać Strategia Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014-2020. Strategia Rozwoju jest podstawowym dokumentem określającym pożądane kierunki rozwoju gminy, więc podjęliśmy kroki w kierunku opracowania nowego dokumentu. W dniu 8 kwietnia 2021 r. na sesji Rady Miejskiej w Jasieniu została podjęta uchwała nr XXIII/162/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.