W dniu 30 lipca 2021 r. Burmistrz Jasienia Pan Andrzej Kamyszek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Woźniak zawarł umowę z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Drogowym “KONTRAKT” Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec”, dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość umowy z Wykonawcą to wartość 1 133 429,01 zł.
Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi, zapewnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i komfortu użytkowania. Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej polegającą na poszerzeniu jezdni do 5,00 m z obustronnym poboczem z budową i przebudową dwudziestu zjazdów indywidualnych, budową i przebudową dwóch zjazdów publicznych, konserwacją rowów przydrożnych, naprawą przepustów pod drogą gminną i pod zjazdami. Zakres przebudowy obejmuje ok 460 m drogi gminnej z brukowca polnego w centrum wsi od skrzyżowania z drogą powiatową przy świetlicy wiejskiej.

podpisanie umowy z wykonawcą