Podpisanie umowy o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne
W dniu 30 grudnia 202o r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania “Remont drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Władysławem Dajczakiem i Gminą Jasień – Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszej przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Woźniak.
Całkowita wartość zadania w dniu podpisania umowy określono na wartość 596.606,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 477.284,00 zł.
Zadanie jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W związku ze zmianą nazwy zadania w dniu 11 sierpnia 2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający nazwę zadania na “Przebudowę drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec”