W 11 sierpnia 2020 r. Zarząd Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Jasieniu podpisał w Departamencie
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 1.703.440,00 zł
na realizację zadania pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jasień”.
Zadanie jest wspófinansowane w ramach operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem i rozbudową inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

podpisanie umowy

tablica informacyjna