W dniu 26.02.2021 r. Prezes Zarządu Tomasz Pełka oraz Z-ca Prezesa Zarządu Maciej Witkowski Zakładu Komunalnego w Jasieniu podpisali kolejną już czwartą umowę na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień” związanego z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Jasień obejmująca ul. Sienkiewicza, Porzeczkową, Żurawią, Kruczą, Lipową i Leśną. Wykonawcą zadania będzie firma KANWOD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentowana przez Pana Prezesa Zarządu Zdzisława Strojnego. Wartość zadania wynosi 959.400,00 zł. Termin realizacji 30.08.2021 r.

 

podpisanie kolejnej umowy