Konsultacje społeczne dotyczące projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016-2020.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
[projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Jasień na lata 2016-2020]
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 poz. 239 z późn.zm.) w celu włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji i konsultacje społeczne Burmistrza Jasienia zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach.
Przedmiot konsultacji:
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016-2020
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 30.12.2016 do 13.01.2017
Forma konsultacji:
– zamieszczenie na okres 14 dni projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016-2020 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń;
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej (na formularzu zgłoszenia opinii) i składane w pokoju nr 212 lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja~@~jasien~.~pl
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Pan Tomasz Sołtys- Inspektor ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, nr telefonu: 68 457 88 92
Burmistrz Miasta Jasień
/-/ Andrzej Kamyszek