Zgodnie z art 6 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519) oraz na podstawie §20 ust. 1 w związku z §23 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu nr XLIX/317/2023 z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/12/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 lipca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w FORMIE UMOWY korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych wykonywanych przez Podmiot uprawniony na terenie Gminy Jasień.

Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Jasień są:

  1. Zakład Komunalny w Jasieniu Sp. z o.o., ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień nr tel. 68 371 08 49
  2. WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze nr tel. 32 278 45 31
  3. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko Biuro Obsługi Klienta nr tel. 68 470 49 99
  4. RO-MAR Przedsiębiorstwo Usługowe Robert Ciemierz Marta Halczuk S.C., Jaryszów 29, 68-320 Jasień nr tel. 669 846 808
  5. TOI TOI Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
  6. mTOILET, ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
  7. Maciej Krupowies BEAVER Usługi Asenizacyjne, Sieniawa Żarska 18, 68-200 Żary, nr tel. 660 077 112

Burmistrz Jasienia zgodnie z art. 6 pkt 5a ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi i pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
Właściciele posiadłości na terenie gminy Jasień są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Jasień na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu nr XVII/12/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień oraz wprowadzonych zmian Uchwałą Nr XLIX/317/2023 z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/12/2020 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 lipca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień , tym samym stosowania się do zapisu §23 ust. 1 i 2, które jasno określają, iż nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia. Na podstawie § 20 pkt 1 i 2 zawartego w Regulaminie właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób zapobiegający przepełnieniu się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych wynika z pojemności posiadanego zasobnika (jednak nie rzadziej niż raz na pół roku). Opróżnianie z osadów przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Wymagania techniczne zbiorników bezodpływowych wynikają z prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z póź. zm.) zbiorniki podczas ich użytkowania powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego.