W związku  z art. 5 ust. 1 ustawy  o  utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Burmistrz Jasienia przypomina, iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i  porządku przez:
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie  sanitarnym, porządkowym i technicznym,
– zbieranie powstałych  na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
– uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Zgodnie z powyższym proszę o stosowanie się do obowiązku wynikającego z ustawy.