Zarząd Województwa Lubuskiego udostępnił w dniach od 15.05.2024
r. do 17.06.2024 r. do publicznego wglądu projekt aktu planowania przestrzennego pt.: Audyt
krajobrazowy województwa lubuskiego.
Jednocześnie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych przedmiotowego
projektu dokumentu Marszałek Województwa Lubuskiego zaplanował organizację spotkania
otwartego w formie dyskusji publicznej, która odbędzie się w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (Sala Kolumnowa Sejmiku
Województwa Lubuskiego), ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w dniu 14.06.2024 r.
o godzinie 1030.

audyt krajobrazowy