główny obszar treści menu główne

Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbył się techniczny odbiór końcowy robót zaś 14 grudnia 2021 r. dokonano uroczystego odbioru inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec". W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Jasienia - Andrzej Kamyszek, zastępca Burmistrza - Katarzyna Łuczyńska, Skarbnik Gminy - Agnieszka Woźniak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jasieniu - Zbigniew Walczak, Wykonawca: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowego "KONTRAKT" Sp. z o.o. - Karol Jankowski, inspektor nadzoru - Piotr Sawiak, sołtys wsi Jabłoniec oraz radny rady Miejskiej w Jasieniu - Michał Rewaj, jak również pracownicy Urzędu Miejskiego w Jasieniu odpowiedzialni za realizację przedsięwzięcia.
Inwestycja przebiegła pomyślnie i została zakończona w ustalonym terminie, a mieszkańcy Jabłońca po wielu latach wyczekiwań mogą cieszyć się z efektów przeprowadzonych prac.
Całkowita wartość zadania: 1.309.571,82 zł.
Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec”

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Zakończenie inwestycji Przebudowa Jabłoniec

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12.10.2021

Realizacja inwestycji

Zgodnie z umową w dniu 6 sierpnia 2021 r. dokonano protokolarnego przekazania terenu budowy dla Wykonawcy. Przedsiębiorstwo Drogowe "KONTRAKT" Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego rozpoczęło pierwsze roboty budowlane związane z Przebudową drogi gminnej nr oo1914F w m. Jabłoniec.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Realizacja inwestycji Przebudowa drogi Jabłoniec

22.09.2021

Podpisano umowę z Wykonawcą

W dniu 30 lipca 2021 r. Burmistrz Jasienia Pan Andrzej Kamyszek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Woźniak zawarł umowę z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowym "KONTRAKT" Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec”, dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość umowy z Wykonawcą to wartość 1 133 429,01 zł.
Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi, zapewnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i komfortu użytkowania. Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej polegającą na poszerzeniu jezdni do 5,00 m z obustronnym poboczem  z budową i przebudową dwudziestu zjazdów indywidualnych, budową i przebudową dwóch zjazdów publicznych, konserwacją rowów przydrożnych, naprawą przepustów pod drogą gminną i pod zjazdami. Zakres przebudowy obejmuje ok 460 m drogi gminnej  z brukowca polnego w centrum wsi od skrzyżowania z drogą powiatową przy świetlicy wiejskiej.
 

 
W dniu 30 grudnia 202o r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy Wojewodą Lubuskim - Władysławem Dajczakiem i Gminą Jasień - Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszej przy kontrasygnacie Skarbnika - Agnieszki Woźniak.
Całkowita wartość zadania w dniu podpisania umowy określono na wartość 596.606,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 477.284,00 zł.
Zadanie jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
W związku ze zmianą nazwy zadania w dniu 11 sierpnia 2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający nazwę zadania na "Przebudowę drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec"
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712