Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec

12.10.2021

Realizacja inwestycji

Zgodnie z umową w dniu 6 sierpnia 2021 r. dokonano protokolarnego przekazania terenu budowy dla Wykonawcy. Przedsiębiorstwo Drogowe "KONTRAKT" Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego rozpoczęło pierwsze roboty budowlane związane z Przebudową drogi gminnej nr oo1914F w m. Jabłoniec.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Realizacja inwestycji Przebudowa drogi Jabłoniec

22.09.2021

Podpisano umowę z Wykonawcą

W dniu 30 lipca 2021 r. Burmistrz Jasienia Pan Andrzej Kamyszek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Woźniak zawarł umowę z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowym "KONTRAKT" Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec”, dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wartość umowy z Wykonawcą to wartość 1 133 429,01 zł.
Inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych drogi, zapewnienie dojazdu do zabudowy mieszkaniowej, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i komfortu użytkowania. Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej polegającą na poszerzeniu jezdni do 5,00 m z obustronnym poboczem  z budową i przebudową dwudziestu zjazdów indywidualnych, budową i przebudową dwóch zjazdów publicznych, konserwacją rowów przydrożnych, naprawą przepustów pod drogą gminną i pod zjazdami. Zakres przebudowy obejmuje ok 460 m drogi gminnej  z brukowca polnego w centrum wsi od skrzyżowania z drogą powiatową przy świetlicy wiejskiej.
 

 
W dniu 30 grudnia 202o r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec" ze środków Funduszu Dróg Samorządowych pomiędzy Wojewodą Lubuskim - Władysławem Dajczakiem i Gminą Jasień - Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszej przy kontrasygnacie Skarbnika - Agnieszki Woźniak.
Całkowita wartość zadania w dniu podpisania umowy określono na wartość 596.606,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi 477.284,00 zł.
Zadanie jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
W związku ze zmianą nazwy zadania w dniu 11 sierpnia 2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający nazwę zadania na "Przebudowę drogi gminnej nr 001914F w m. Jabłoniec"
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712