główny obszar treści menu główne

Strategia Rozwoju

Jasień, dnia 14 maja 2021 roku
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JASIENIA
 
o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Zawiadamiam, że w związku z art. 10e ust. 1 i 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę nr XXIII/162/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z §1 ww. uchwały przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Tryb opracowania Strategii, w tym tryb konsultacji, oraz ogólny harmonogram prac nad Strategią ujęty jest w załączniku do ww. uchwały, której treść dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Jasień oraz na stronie internetowej Gminy Jasień pod adresem https://jasien.com.pl/PL/3081/Strategia_Rozwoju/
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Strategii Rozwoju. Wnioski dotyczące Strategii Rozwoju należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień lub w formie poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „wniosek do strategii”, na adres: strategia~@~jasien~.~pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
Szczegółowe daty i miejsca spotkań odnośnie warsztatów strategicznych (spotkań konsultacyjnych), o których mowa w załączniku do ww. uchwały, zostaną podane w późniejszym terminie na podstawie stosownych ogłoszeń i obwieszczeń.
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, w pokoju nr 210b, w godzinach pracy Urzędu.
 
Uwagi i wnioski, na podstawie art. 39. ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji, należy składać do dnia 11 czerwca 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, lub:
  2. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, w pokoju nr 210b, w godzinach pracy Urzędu, lub:
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do strategii” na adres: strategia~@~jasien~.~pl
Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Jasienia.
 
Jednocześnie informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jasień (adres: ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, telefon: 684578872, faks: 684578873, e–mail: um~@~jasien~.~pl).
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Strategii Rozwoju.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacja tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Jasień pod linkiem:
http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/# oraz na stronie internetowej Gminy Jasień: http://www.jasien.com.pl/ pod linkiem: http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/#/
 
Burmistrz Jasienia
/-/ Andrzej Kamyszek
Od 1 stycznia 2021 r. przestała obowiązywać Strategia Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014-2020. Strategia Rozwoju jest podstawowym dokumentem określającym pożądane kierunki rozwoju gminy, więc podjęliśmy kroki w kierunku opracowania nowego dokumentu. W dniu 8 kwietnia 2021 r. na sesji Rady Miejskiej w Jasieniu została podjęta uchwała nr XXIII/162/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712