główny obszar treści menu główne

Strategia Rozwoju

Jasień, dnia 21 stycznia 2022 roku
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JASIENIA
 
o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1057 z późn. zm.) oraz chwały nr XXIII/162/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przyjętej w związku z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.), a także po przeprowadzeniu cyklu wstępnych konsultacji społecznych (7 warsztatów strategicznych i badanie opinii społecznej), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, informuję o przystąpieniu do konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
 
W związku z powyższym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 stycznia 2022 roku do 25 lutego 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jasień, 68 – 320 Jasień, ul. XX lecia 20, w pokoju nr 211, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jasień: www.bip.jasien.pl (w zakładce „strategia rozwoju”) i Urzędu Miejskiego w Jasieniu: www.jasien.com.pl (w zakładce „strategia rozwoju”).
 
Informuję również o organizacji 2 debat, dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie przedmiotowej Strategii:
  • debata zamknięta, wyłącznie dla lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, odbędzie się dnia 17 lutego 2022 roku w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, 68 – 320 Jasień, ul. Armii Krajowej 2, o godzinie 14.00;
  • debata otwarta, dla wszystkich mieszkańców Gminy Jasień, odbędzie się dnia 17 lutego 2022 roku w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, 68 – 320 Jasień, ul. Armii Krajowej 2, o godzinie 17.00.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych partnerów społeczno – gospodarczych i mieszkańców do wzięcia udziału w wyżej wymienionych debatach. Proszę koniecznie o uprzednie zapoznanie się z projektem Strategii.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zainteresowani mogą składać uwagi dotyczące Strategii Rozwoju. Uwagi dotyczące Strategii Rozwoju należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień lub w formie poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „uwaga do strategii”, na adres: j~.~halas~@~jasien~.~pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko projektu wyżej wymienionej Strategii Rozwoju, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej. Uwagi, na podstawie art. 39. ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do wyżej wymienionej dokumentacji, należy składać do dnia 25 lutego 2022 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone w jednej z poniżej wybranych form:
  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień,
  2. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, w pokoju nr 211, w godzinach pracy Urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do strategii” na adres: j~.~halas~@~jasien~.~pl
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Jasienia.
 
Jednocześnie informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jasień (adres: ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, telefon: 684578872, faks: 684578873, e–mail: um~@~jasien~.~pl).
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Strategii Rozwoju.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacja tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Jasień pod linkiem:
http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/# oraz na stronie internetowej Gminy Jasień: http://www.jasien.com.pl/ pod linkiem: http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/#/
 
Burmistrz Jasienia
Jasień, dnia 30 sierpnia 2021 roku
 
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA JASIENIA
 
w sprawie szczegółowego harmonogramu spotkań konsultacyjnych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń
Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku – kontynuacja
 
W związku z Uchwałą nr XXIII/162/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zawiadamiam o kontynuacji procesu konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców i partnerów społeczno – gospodarczych do wzięcia udziału w procesie budowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Poniżej przedstawiam szczegółowy harmonogram kontynuacji konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych):
 
L.p.
 Zakres spotkania
 Termin i lokalizacja spotkania
 
  1
 Spotkanie nr 1, wieńczące proces wsparcia   budowy założeń Strategii Rozwoju,   ogólnogminne, otwarte dla wszystkich   mieszkańców całej gminy Jasień
 7 września 2021 roku (wtorek)
 godz. 18.00
 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu,
 ul. Armii Krajowej 2
 
  2
 Spotkanie nr 2, wieńczące proces wsparcia   budowy założeń Strategii Rozwoju,   ogólnogminne, otwarte dla wszystkich   mieszkańców całej gminy Jasień
 8 września 2021 roku (środa)
 godz. 18.00
 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu,
 ul. Armii Krajowej 2
 
Na spotkaniach prezentowane będą wyniki badania opinii społecznej i analizy SWOT, a także poruszane będą kwestie konkretnych kierunków rozwoju gminy, planowanych i oczekiwanych (postulowanych) inwestycji, a także zagospodarowania przestrzennego.
 
Nie bądź bierny!
Weź sprawy w swoje ręce i bierz udział w konsultacjach społecznych!
Zainteresuj się przyszłością swojej miejscowości!
Zainteresuj się przyszłością swojej nieruchomości i jej najbliższego otoczenia!
Zgłoś swoje propozycje!
 
Zapraszam
Burmistrz Jasienia
Andrzej Kamyszek
 
 

Załączniki

W ramach kontynuacji spotkań konsultacyjnych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku zostały przeprowadzone spotkania lokalne, otwarte:
- w dniu 27 lipca 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło dla wszystkich mieszkańców miejscowości Jasień, Budziechów, Mirkowice i Świbna;
- w dniu 28 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Guzowie odbyło dla wszystkich mieszkańców miejscowości Bieszków, Guzów, Roztoki, Wicina i Zabłocie;
- w dniu 29 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w  Lisiej Górze dla wszystkich mieszkańców miejscowości Bronice, Golin, Jasionna, Jabłoniec, Jaryszów, Jurzyn, Lipsk Żarski, Lisia Góra i Zieleniec.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Jasienia – Andrzej Kamyszek, Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym Infrastruktury i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Jasieniu – Bogdan Bakalarz, Radni Gminy Jasień, sołtysi, lokalni przedstawiciele stowarzyszeń oraz mieszkańcy.
Podczas spotkania poruszano kwestie uwarunkowań prawnych dotyczących strategii rozwoju oraz planowanych działań, inwestycji na terenie Gminy Jasień a także zagospodarowania przestrzennego każdej z miejscowości.
 
   
W dniu 15.07.2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie dla seniorów, ogólnogminne, otwarte dla całej społeczności gminy Jasień w wieku poprodukcyjnym (emerytalnym). W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Pani Katarzyna Łuczyńska oraz seniorzy z gminy Jasień.
Podczas spotkania seniorzy zgłaszali swoje potrzeby związane z działaniami w kierunku rozwoju gminy Jasień.
Spotkanie było drugim spotkaniem w ramach procesu konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
 
  
W dniu 14.07.2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu odbyło się spotkanie inauguracyjne, ogólnogminne, otwarte dla wszystkich mieszkańców całej gminy Jasień. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Pani Katarzyna Łuczyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jasieniu Pan Zbigniew Walczak, Radni Jasienia, Radni Powiatu - Pan Jarosław Dowhan i Pan Sebastian Górski, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, leśnicy i przedstawiciele przedsiębiorców oraz mieszkańcy gminy Jasień.
Spotkanie było pierwszym spotkaniem w ramach procesu konsultacji społecznych (warsztatów strategicznych), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku.
 
ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W POZOSTAŁYCH SPOTKANIACH.
 
     
Szanowni Państwo! 
Rada Miejska w Jasieniu, na wniosek Burmistrza Jasienia, podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Będzie to kolejny tego typu przekrojowy dokument o charakterze planowania strategicznego, od czasu Strategii Gminy na lata 2013 – 2020. Jednym z pierwszych kroków, służących docelowemu opracowaniu nowej Strategii, jest niniejsza ankieta, która będzie pomocna w naszych dalszych pracach nad tym dokumentem. Tym samym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety online lub w wersji papierowej. Wersję papierową należy złożyć w specjalnie do tego przygotowanej urnie w budynku Urzędu Miejskiego w Jasieniu lub zeskanować i przesyłać w formie skanu na adres mailowy strategia[@]jasien.pl do dnia 30 lipca 2021 roku.
Pragniemy nadmienić, że ankieta jest anonimowa.
O dalszym postępach prac nad nową Strategią będziemy informować Państwa za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych oraz strony internetowej Naszej Gminy.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami wypełniania ankiety, zawartymi w treści pytań i nawiasach pod nimi.
 
Ankieta w formie online dostępna jest pod adresem:
 
 
Jasień, dnia 14 maja 2021 roku
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JASIENIA
 
o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Zawiadamiam, że w związku z art. 10e ust. 1 i 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę nr XXIII/162/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z §1 ww. uchwały przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Tryb opracowania Strategii, w tym tryb konsultacji, oraz ogólny harmonogram prac nad Strategią ujęty jest w załączniku do ww. uchwały, której treść dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Jasień oraz na stronie internetowej Gminy Jasień pod adresem https://jasien.com.pl/PL/3081/Strategia_Rozwoju/
 
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Strategii Rozwoju. Wnioski dotyczące Strategii Rozwoju należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień lub w formie poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „wniosek do strategii”, na adres: strategia~@~jasien~.~pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
 
Szczegółowe daty i miejsca spotkań odnośnie warsztatów strategicznych (spotkań konsultacyjnych), o których mowa w załączniku do ww. uchwały, zostaną podane w późniejszym terminie na podstawie stosownych ogłoszeń i obwieszczeń.
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, w pokoju nr 210b, w godzinach pracy Urzędu.
 
Uwagi i wnioski, na podstawie art. 39. ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji, należy składać do dnia 11 czerwca 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, lub:
  2. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Jasień, ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, w pokoju nr 210b, w godzinach pracy Urzędu, lub:
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do strategii” na adres: strategia~@~jasien~.~pl
Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Jasienia.
 
Jednocześnie informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jasień (adres: ul. XX lecia 20, 68 – 320 Jasień, telefon: 684578872, faks: 684578873, e–mail: um~@~jasien~.~pl).
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Strategii Rozwoju.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacja tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Jasień pod linkiem:
http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/# oraz na stronie internetowej Gminy Jasień: http://www.jasien.com.pl/ pod linkiem: http://bip.jasien.pl/192/Ochrona_danych_osobowych/#/
 
Burmistrz Jasienia
/-/ Andrzej Kamyszek
Od 1 stycznia 2021 r. przestała obowiązywać Strategia Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014-2020. Strategia Rozwoju jest podstawowym dokumentem określającym pożądane kierunki rozwoju gminy, więc podjęliśmy kroki w kierunku opracowania nowego dokumentu. W dniu 8 kwietnia 2021 r. na sesji Rady Miejskiej w Jasieniu została podjęta uchwała nr XXIII/162/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jasień do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712