Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Gmina Jasień zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
Data publikacji strony internetowej: 2015-12-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-21.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Nie określono prawidłowej wartości danych wejściowych,
 • Przy zmianie rozmiarów tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony internetowej,
 • Najechanie kursorem na elementy strony internetowej skutkuje pojawieniem się dodatkowego kontent. Możliwość wyświetlenia dodatkowej treści nie spełnia głównych wymagań,
 • Na stronie znajdują się istotne elementy, do których dostęp nie jest możliwy za pomocą interfejsu klawiatury,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Na stronie zostały wdrożone jednoliterowe skróty klawiszowe i nie spełniają wymagań WCAG 2.1,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: um~@~jasien~.~pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684578872. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi są szerokie, przesuwne. Da parterze w Urzędzie jest biuro podawcze, gdzie osoby niepełnosprawne przychodzą, zgłaszają potrzebę załatwienia sprawy. Następnie pracownik biura podawczego dzwoni po pracownika zajmującego się daną sprawą. Na korytarzu na parterze jest stolik i krzesełka (pracownik schodzi i załatwia sprawę). W czasie mamy w planie zamontować domofon dla osób niepełnosprawnych do każdego referatu, wygospodarować miejsce na toaletę i pokój odosobniony.
 2. Korytarze są szerokie, nie ma progów. Posiadamy schodołaz, Windy bark.
 3. Podjazd –pochylnia jest przy wejściu do budynku. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Informację o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych – brak w planach.
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach – brak w planach.
 6. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line – Brak w planach.
Aplikacje mobilne
Urząd nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Data utworzenia: 22.09.2020
 • Baner: e-usługi
 • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712