główny obszar treści menu główne

Rewitalizacja

W dniu 30 października 2020 r. został powołany zespół zadaniowy do opracowania aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień do roku 2022".
W skład zespołu Burmistrz Jasienia powołał kierownika zespołu, z-ce kierownika, koordynatora oraz członków zespołu (tj. kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Jasieniu, Dyrektorzy Szkół, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieniu).
Zadaniem członków zespołu jest w szczególności:
1) koordynacja działań włączających lokalną społeczność w konsultacje społeczne dotyczące wdrażania, monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji,
2) informowanie oraz współdecydowanie w zakresie wdrażania, aktualizacji, monitorowania i oceny Programu Rewitalizacji,
3) promocja działań rewitalizacyjnych oraz Programu Rewitalizacji.
Gmina Jasień rozpoczęła prace nad dokumentem, który będzie podstawowym narzędziem (instrumentem) przeciwdziałania stanom kryzysowym na obszarach zdegradowanych. Takim niezbędnym dokumentem strategicznym będzie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016 – 2020.
Uchwałą nr XXIV/122/2016 z dnia 23 czerwca 2016 Rada Miejska w Jasieniu przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016 – 2020.
Burmistrz Jasienia zarządzeniem nr 49/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. powołał Zespół zadaniowy ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016-2020.
Program rewitalizacji opracowany będzie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym zawierający wskazania Wytycznych dot. rewitalizacji. Zaplanowano następującą sekwencję działań podzieloną na etapy:
1) definiowanie potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza obejmująca uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne, techniczne, środowiskowe, gospodarcze);
2) określanie celów rewitalizacji i ustalania ich hierarchii;
3) poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii;
4) formułowanie wskaźników realizacji programu rewitalizacji;
5) identyfikacja grup docelowych planu i formułowania projektów rewitalizacyjnych.
 
Gmina planuje prowadzić działania z pomocą ekspertów zewnętrznych w formule partycypacyjno-eksperckiej. W ramach koniecznych działań prowadzone będą prace analityczne, analiza statystyczna obejmująca wskaźniki dla poszczególnych obszarów problemowych, wizualizacja danych na podkładzie i opracowanie map, wywiady PAPI z mieszkańcami, spacery studyjne, konsultacje społeczne, badanie CAWI, warsztaty rewitalizacyjne, działania informacyjno-promocyjne.
 

Załączniki

27.10.2016

Dokumentacja fotograficzna

 
 
 
W dniu 08.08.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień do roku 2020. Zespół powołany został Zarządzeniem Burmistrza Jasienia nr 49/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.  Spotkanie poprowadził  koordynator Pan Tomasz Sołtys. Zapoznał zebranych z założeniami i planami procesu rewitalizacji. Omówione zostały sprawy organizacyjne, w tym sposób komunikowania się, częstotliwość spotkań. Prowadzący zaapelował o aktywny udział w pracach zespołu i zaangażowanie, które w przyszłości zaowocuje szeroką partycypacją społeczną.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie I zespołu zadaniowego (08.08.2016r.)

 
 
 
Dnia 5 października odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, które miało miejsce w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jasieniu. Członkowie Zespołu zostali szczegółowo zapoznani z tematyką rewitalizacji, założeniami procesu partycypacji, a także kwestiami wyznaczania obszaru zdegradowanego. Kluczową kwestią było również powstanie wstępnych zarysów przedsięwzięć, które mogłyby stanowić podstawę realizowanego procesu rewitalizacji gminy.
Zaangażowanie Członków Zespołu doprowadziło do wskazania wstępnego obszaru gminy, który mógłby zostać poddany działaniom odnowy w ramach realizowanych przedsięwzięć.
Dalszy proces opracowywania koncepcji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie opierał się na dokładnym opisaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tak aby obejmowały swoim wsparciem obszar społeczny, gospodarczy, przestrzenno- funkcjonalny oraz techniczny.
Założenia wypracowane podczas spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji zostaną poddane uszczegółowieniu podczas kolejnego spotkania, a także przedstawione mieszkańcom w trakcie odbywających się warsztatów rewitalizacyjnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie II zespołu zadaniowego (05.10.2016r.)

 
 
 
W dniu 17 października odbyło się kolejne, trzecie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Podczas spotkania omówiono uwarunkowania pozyskania wsparcia zewnętrznego na realizację projektów rewitalizacyjnych. W szczególności podkreślono, że logika powiązań kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych musi obejmować oddziaływania projektów na sferę społeczną, przestrzenną i gospodarczą.
W trakcie spotkania podkreślano, iż rewitalizacja finansowana z funduszy UE w latach 2014-2020 ma wymiar prospołeczny. Wymagane jest aby projekty infrastrukturalne łączyły się ze społecznymi i mogły razem wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców. W związku z tym projekty rewitalizacyjne wskazane w Programie Rewitalizacji Gminy Jasień do 2020 roku powinny szczególnie odnosić się do kwestii społecznych. Rezultatem pracy zespołu była identyfikacja kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne projekty rewitalizacyjne:
 • Odnowa Rynku;
 • Odnowa parku;
 • Przebudowa Ośrodka Kultury;
 • Przystosowanie byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji na miejsce imprez plenerowych i rekreacyjnych dla mieszkańców;
 • Odnowa Glinianki;
 • Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom starszym.
Kolejnym etapem pracy będzie ustalenie szczegółowego zakresu planowanych projektów oraz wskazanie prognozowanych produktów i rezultatów wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie III zespołu zadaniowego (17.10.2016r.)

 
 
IV spotkania Zespołu ds. rewitalizacji (15.12.2016)
Głównym zadaniem członków Zespołu ds. rewitalizacji w trakcie IV spotkania było podjęcie decyzji odnośnie zakwalifikowania poszczególnych projektów wskazanych w programie do realizacji. Podczas IV spotkania Zespołu ds. rewitalizacji podjęto decyzję odnośnie zakwalifikowania do realizacji, w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, konkretnych projektów, które zostały zgłoszone podczas warsztatów rewitalizacyjnych oraz w trakcie spotkań Zespołu ds. rewitalizacji.
Niniejszy proces poprzedzony został szkoleniem prowadzonym przez Pana Sławomira Kozieł, który wskazał i dokładnie omówił poszczególne obszary, na podstawie których powinna odbywać się kwalifikacja projektów rewitalizacyjnych. Do niniejszych obszarów zostały zaliczone:
 • Efektywność – jest to ujęcie stosunku kosztów oraz nakładów, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę projektu rewitalizacyjnego oraz efekt, który ten projekt zagwarantuje w odniesieniu do uwarunkowań społecznych, technicznych, przestrzennych oraz środowiskowych.
 • Otoczenie instytucjonalne – wpływ projektu na instytucje zaangażowane w realizację działań rewitalizacyjnych oraz zaangażowanie instytucji takich jak urząd miasta, ośrodek pomocy społecznej, dom kultury w realizację wspólnych zamierzeń.
 • Otoczenie regulacyjne – wpływ czynników wynikających z regulacji prawnych, na które gmina nie ma bezpośredniej możliwości wpływu, mającego za zadanie dostosowanie regulacji do własnych potrzeb istotnych w procesie realizacji projektu.
 • Współpraca – współpraca pomiędzy podmiotami, które będą zaangażowane w proces realizacji określonego projektu w celu zapewnienia efektywności projektu oraz racjonalności.
 • Dystrybucja środków pomocowych – analiza sposobu wydatkowania środków pomocowych mająca na celu doprowadzenie do efektywności kosztowej.
Podsumowując należy podkreślić, iż  prace podczas niniejszego spotkania miały na celu wskazanie ważnych oraz zasadnych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą miały decydujący wpływ na efektywność realizowanego procesu rewitalizacji w gminie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie IV zespołu zadaniowego (15.12.2016r.)

 
 
 
V spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, 21 grudnia 2016 r.
Piąte spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji koncentrowało się na konieczności wskazania sposobów zarządzania realizacją przedsięwzięć zapisanych w programie, a także ich monitoringu oraz konkretnych zapisów harmonogramu i budżetu projektów. Spotkanie podzielone zostało na dwa etapy, na które składało się szkolenie z zakresu sposobu monitorowania programu, szacowaniu kosztów projektów, a także określaniu celów i sposobu pracy zespołu po uchwaleniu programu. Następnie przedstawiono osobom obecnym na spotkaniu poszczególne zapisy dokumentu, które poddane zostały dyskusji. Członkowie zespołu zasugerowali wprowadzenie pewnych rozwiązań mających wpływ na harmonogram realizowanych działań, a także zapisy projektów i celów. Ponadto omówione zostały mapy poszczególnych podobszarów rewitalizacji. Konsultacja miała na celu uzyskanie opinii odnośnie adekwatności objęcia poszczególnych miejsc procesem rewitalizacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie V zespołu zadaniowego (21.12.2016r.)

 
 
 
VI spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, 29 grudnia 2016 r.
Tematem przewodnim ostatniego spotkania zespołu ds. rewitalizacji było odniesienie się do założeń oraz zapisów programu rewitalizacji, który przedstawiony został do zaopiniowania członkom zespołu. Program został przygotowany w sposób kompleksowy i zgodny z uregulowaniami prawnymi określającymi wymogi dotyczące niniejszego dokumentu. Program rewitalizacji został omówiony punkt po punkcie, a szczególny nacisk położono na dokładne wytłumaczenie zapisów dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Niniejszym kwestie wzbudziły najwięcej pytań oraz uwag wśród członków. Wszelkie kwestie były dyskutowane z przedstawicielem Wykonawcy, Panem Sławomirem Kozieł, który wskazywał uregulowania prawne oraz wytyczne mające wpływ na program rewitalizacji.
Dyskusja, która miała miejsce podczas spotkania, zakończyła się przyjęciem przez członków Zespołu ds. rewitalizacji przedstawionego programu rewitalizacji.
Konferencja podsumowująca, Jasień 29 grudnia 2016 r.
Na zakończenie pracy nad Programem zorganizowana została konferencja podsumowująca, która odbyła się dnia 29 grudnia 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele zaangażowani w proces opracowywania programu rewitalizacji, reprezentujący podmioty publiczne mające na celu niwelowanie problemów społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. W trakcie konferencji zaprezentowano zapisy programu rewitalizacji, a także podkreślono najważniejsze przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne.  
Uczestnicy  wskazywali na małe możliwości finansowe Urzędu Miejskiego w kontekście rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Szczególną  trudnością jest wskazywany zły stan dróg i problem braku obwodnicy miejskiej. Bardzo dobrym pomysłem działań promocyjnych są przedsięwzięcia społeczne, które mają na celu integrację społeczności lokalnej i tym samym rozbudzenie w mieszkańcach gminy  ochoty do działań społecznych i  promocyjnych.
Szczególną uwagę zwrócono m.in. na problem grup  defaworyzowanych oraz odpływ osób młodych  wskazując jednocześnie, że ta grupa wiekowa powinna być traktowana priorytetowo. W ramach ustaleń z konferencji wskazano, że gmina zakładać będzie włączenie społeczności lokalnej na każdym etapie procesu rewitalizacji, a wypracowane w trakcie prowadzonych działań rewitalizacyjnych wzorcowe dokumenty, rozwiązania, rekomendacje, techniki oraz dobre praktyki w zakresie odnowy obszaru rewitalizowanego będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom planującym i realizującym własne projekty rewitalizacyjne.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Spotkanie VI zespołu zadaniowego (29.12.2016r.)

04.11.2016

Warsztaty

 
 
 
 
Warsztaty rewitalizacyjne Wicina, 7 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:
 • potrzeb społeczności lokalnej
 • deficytów obszaru;
Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna- warsztaty w Wicinie (07.11.2016)

 
 
 
Warsztaty rewitalizacyjne Jabłoniec, 8 listopada 2016 r.
Podczas rozmów z mieszkańcami odbywających się w trakcie warsztatu, wskazano na potrzeby społeczności lokalnej, a także deficyty, które istnieją w Jabłońcu. Mieszkańcy precyzyjnie wypowiadali się na temat projektów, które powinny zostać zrealizowane podczas procesu rewitalizacji. Podkreślali, iż odnowa ich miejscowości jest niezbędna do zwiększenia standardu życia. Uczestnicy warsztatu wskazywali, iż proces odnowy powinien być prowadzony przede wszystkim w obszarze społecznym oraz technicznym.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna- warsztaty w Jabłońcu (08.11.2016)

 
 
 
Warsztaty rewitalizacyjne Jasień, 15 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:
 • potrzeb społeczności lokalnej
 • deficytów obszaru;
 • uszczegółowienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych
 • konkretnych projektów, które powinny zostać zrealizowane na terenie objętym rewitalizacją.
Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds. Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Dokumentacja fotograficzna - warsztaty w MGOK w Jasieniu (15.11.2016r.))

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Piknik rewitalizacyjny Górki Flothera

28.12.2016

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016-2020.
 
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA O KONSULTACJACH
[projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Jasień na lata 2016-2020]
 
Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 poz. 239 z późn.zm.) w celu włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji i konsultacje społeczne Burmistrza Jasienia zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach.
 
Przedmiot konsultacji:
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016-2020
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 30.12.2016 do 13.01.2017
 
Forma konsultacji:
- zamieszczenie na okres 14 dni projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016-2020 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń;
 
Opinie, co do sprawy poddanej konsultacji powinny być przedstawione w formie pisemnej (na formularzu zgłoszenia opinii) i składane w pokoju nr 212 lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja~@~jasien~.~pl
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Pan Tomasz Sołtys- Inspektor ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, nr telefonu: 68 457 88 92
 
 
 
Burmistrz Miasta Jasień
 
/-/ Andrzej Kamyszek
 
 
 • Baner: e-usługi
 • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712