główny obszar treści menu główne

Rewitalizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016 – 2020

Gmina Jasień rozpoczęła prace nad dokumentem, który będzie podstawowym narzędziem (instrumentem) przeciwdziałania stanom kryzysowym na obszarach zdegradowanych. Takim niezbędnym dokumentem strategicznym będzie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016 – 2020.
Uchwałą nr XXIV/122/2016 z dnia 23 czerwca 2016 Rada Miejska w Jasieniu przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016 – 2020.
Burmistrz Jasienia zarządzeniem nr 49/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. powołał Zespół zadaniowy ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jasień na lata 2016-2020.
Program rewitalizacji opracowany będzie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym zawierający wskazania Wytycznych dot. rewitalizacji. Zaplanowano następującą sekwencję działań podzieloną na etapy:
1) definiowanie potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza obejmująca uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne, techniczne, środowiskowe, gospodarcze);
2) określanie celów rewitalizacji i ustalania ich hierarchii;
3) poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii;
4) formułowanie wskaźników realizacji programu rewitalizacji;
5) identyfikacja grup docelowych planu i formułowania projektów rewitalizacyjnych.
 
Gmina planuje prowadzić działania z pomocą ekspertów zewnętrznych w formule partycypacyjno-eksperckiej. W ramach koniecznych działań prowadzone będą prace analityczne, analiza statystyczna obejmująca wskaźniki dla poszczególnych obszarów problemowych, wizualizacja danych na podkładzie i opracowanie map, wywiady PAPI z mieszkańcami, spacery studyjne, konsultacje społeczne, badanie CAWI, warsztaty rewitalizacyjne, działania informacyjno-promocyjne.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

  • Data utworzenia: 19.09.2016
  • Autor:Katarzyna Łuczyńska
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712