główny obszar treści menu główne

Ochrona środowiska

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych inieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek
i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.
W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące odpadami. Odpady nielegalnie deponowane są na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, opuszczonych terenach przemysłowych. Duży problem stanowi również porzucanie odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych.
W związku z tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.
Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika
z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.
Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.
Dlatego należy zachować dalece idącą ostrożność, dokładnie weryfikować firmy, z którymi zawierane są umowy oraz regularnie kontrolować wynajmowane pomieszczenia i grunty.
W przeciwnym wypadku kosztem utylizacji takich odpadów, który często może wynosić kilka milionów złotych, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów.
Ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i osób z którymi je zawieramy mogą zaoszczędzić sporych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się zorganizowana grupa przestępcza.
Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluje do wszystkich aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie i niezwłocznie informowali Policję oraz Inspekcję Ochrony Środowiska o podejrzeniu nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.
W celu ułatwienia zgłaszania tego rodzaju nielegalnej działalności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został stworzony specjalny interaktywny formularz, który w sposób łatwy i sprawny umożliwia zgłoszenie np. nielegalnego składowiska odpadów. Wystarczy wskazać lokalizację danego miejsca i dodać krótki opis danego zgłoszenie (ewentualnie zamieszczając do niego zdjęcie). Zgłoszenia można dokonać również w sposób anonimowy.
Wszystkie zgłoszenia dokonane elektronicznie trafiają bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach w sprawie.
Pamiętajmy o odpowiedzialności za nasze dobro wspólne jakim jest środowisko – dzięki wspólnym działaniom organów ochrony środowiska oraz obywateli chronimy je i razem ograniczmy negatywne skutki działalności mafii śmieciowej.
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Jasień!
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków informujemy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
 
Deklaracje będzie można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
 
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Jasieniu ul. XX Lecia 20, 68-320 (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/). Na wysłanie deklaracji mieszkańcy gminy Jasień będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu naboru zgłoszeń w ramach proekologicznego konkursu fotograficznego dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”. Celem konkursu jest zachęcenie do segregowania odpadów i recyklingu.

Poprzez udział w konkursie, w którym de facto wykorzystane będą odpadki i śmieci, organizatorzy pragną zachęcić dzieci a za ich pośrednictwem również dorosłych do dbania o przestrzeń lokalną, a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze.

Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie autorskiej pracy z odpadów, w tym z plastiku, metalu, papieru lub innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Praca może przybrać dowolną formę np. rzeźby lub instalacji.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 7 do 15 lat (szkoła podstawowa) z obszaru wiejskiego, z wyjątkiem dzieci pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym). Do udziału w konkursie konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 1 pracę (fotografię) prezentującą jedną autorską pracę (rzeźbę, instalację etc.) z odpadów.

Technika wykonania fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).

Nabór prac konkursowych trwa do 16 sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Jasień
 
Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 roku!
 
 
Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane będą od dnia 25 czerwca 2021 r. do dnia 15 lipca 2021 r.
lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XXIV/171/2021 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 maja 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2021 r., poz. 1307).
 
Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy, na którym budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 730 do 1630, od wtorku do czwartku od 700 do 1500 oraz w piątki od 700 do 1400 pod adresem:
 
Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień
 
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Gminy Jasień https://bip.jasien.pl w zakładce Ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (68) 457 88 70, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska pok. Nr 110.
Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pan Edward Siarka informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie w cyklu pięcioletnim – opracowania pod nazwą „Wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w latach 2020 – 2024."
Prace w poszczególnych latach pięcioletniego cyklu obejmują 20 % powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. trakach rozmieszczonych w sieci 4x 4 km.
Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane w wyłącznie w celach statystycznych.


 
W związku z powyższym informujemy o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia osobom dokonującym inwentaryzacji wstępu na teren lasu oraz założenie w nim powierzchni próbnych, według zasad określonych w „ Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”, a następnie dokonywanie cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.