główny obszar treści menu główne

Ochrona środowiska

Gmina Jasień w okresie od 02 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. prowadziła nabór wniosków na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych. W trakcie naboru wpłynęło 11 wniosków.
Po wyłonieniu Wykonawcy łącznie usunięto 12 654 kg wyrobów zawierających azbest z demontażem oraz 6 656 kg wyrobów zawierających azbest bez demontażu od mieszkańców gminy Jasień łącznie z 10 nieruchomości.
 Gmina Jasień złożyła wniosek dotyczący: Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na dotację kosztów poniesionych w ramach zadania usuwania azbestu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.
 Zadanie w 100% sfinansowano ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w  Zielonej Górze w formie dotacji.
 
 
 
30.09.2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY‼

Informujemy, że na podstawie art. 9u 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 888 ze zm.), art 379 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219.) wznawiamy kontrole nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Jasień.
Kontrolujący w zakresie czynności kontrolnych:
☑️1) sprawdza adres kontrolowanej nieruchomości, imię, nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby deklarującej/zgłaszającej;
☑️2) sprawdza liczbę osób zamieszkujących nieruchomość;
☑️3) sprawdza zawartość pojemników (worków, kontenerów) przeznaczonych do zbierania odpadów (zgodność z deklaracją) oraz czy w/przy pojemnikach nie zostały zgromadzone inne odpady wielkogabarytowe, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również zachowanie czystości wokół pojemnika i stan techniczny pojemnika;
☑️4) sprawdza czy na terenie nieruchomości nie są składowane/ magazynowane inne odpady (np. odpady niebezpieczne, budowlane);
☑️5) sprawdza czy na terenie nieruchomości jest kompostownik i czy właściciele/lokatorzy kompostują bioodpady;
☑️6) sprawdza czy posesja jest podłączona do instalacji odprowadzającej ścieki do sieci kanalizacyjnej - weryfikując na miejscu, poprzez okazanie ostatnich rachunków za usługę odprowadzania ścieków oraz sprawdza w systemie czy jest możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
☑️7) sprawdza czy nieruchomość jest wyposażona w szczelny, zamknięty, bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych, czy nie następuje wyciek nieczystości z powodu złego stanu technicznego lub przepełnienia, czy właściciel posiada podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy, częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu ostatnich 6 miesięcy (rachunki/faktury), oraz rachunki/faktury za ilość dostarczonej wody z okresu ostatnich 6 miesięcy;
☑️8) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada własną oczyszczalnię ścieków, kontrolujący sprawdza z jaką częstotliwością pozbywa się on osadów ściekowych; ich odbiór musi być poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych, w protokole odnotowuje się nazwę i dane techniczne urządzenia, rok instalacji;
PROSIMY O PRZYGOTOWANIE WSKAZANYCH DOKUMENTÓW W CELU ICH OKAZANIA PRZY KONTROLI
Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku rządowego programu Czyste Powietrze w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
W Urzędzie Miejskim w Jasieniu funkcjonuje punkt, w którym można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać m.in. do wymiany:
 - źródła ciepła ,
 - instalacji mikrofotowoltaicznej ,
 - stolarki okiennej i drzwiowej ,
 - ocieplenia budynku .
Punkt działa w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jasieniu w poniedziałki: 11:30 – 16:30, piątki:  09:00 – 14:00.
Wszystkich zainteresowanych dotacją zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Jasieniu lub do kontaktu telefonicznego z Referatem Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  684578870.
Przypominamy, że program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie nieefektywnego źródła ciepła oraz spełnianie kryteriów dochodowych.
Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/