główny obszar treści menu główne

Ochrona środowiska

PRZYPOMINAMY, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy w terminie
do 30 czerwca 2022 r.
Zarządca wspólnoty mieszkaniowej powinien zebrać informacje o wszystkich źródłach ciepła w danej nieruchomości i złożyć jedną deklarację.
Przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na właścicielach prowadzących w danej nieruchomości działalność gospodarczą a także:
- budynki/ lokale biurowe
- piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale gastronomiczne
- budynki/lokale handlowo- usługowe
- budynki łączności, dworców i terminali
- budynki garaży
- budynki kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni
- budynki/lokale przemysłowe
- zbiorniki, silosy i budynki/lokale magazynowe
- ogólnodostępny obiekt kulturalny
- budynki/lokale muzeów i bibliotek
- budynki/lokale szkół i instytucji badawczych
- budynki/lokale szpitali i zakładów opieki medycznej
- budynki/lokale kultury fizycznej
- szklarnie, tunele foliowe
- budynki gospodarstw rolnych
- budynki/lokale przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską
- pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione
Terminy:
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
• deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Druki deklaracji dostępne są w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jasieniu pok. 110 oraz na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE
BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE
--
Burmistrz Jasienia ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień.
Wnioski przyjmowane będą do dnia 15 czerwca 2022 r.
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XXIV/249/2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jasień na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2022 r., poz. 920).
Dotacje celowe mogą być udzielane na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia poniesionych w związku z wymianą dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalu/budynku mieszkalnym na inne ekologiczne źródło ogrzewania.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
 
Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20, 68-320 Jasień
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jasień w zakładce Ochrona środowiska –> ochrona klimatu pod adresem: https://bip.jasien.pl/.../Dotacja_na_dofinansowanie.../.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (68) 457 88 70, lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w Referacie Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska pok. Nr 110.
 
 
 
 
22 kwietnia 2022 r., godz. 9.00-14.30
Organizatorem jest ABRYS www.abrys.pl
➡️Korzyści z uczestnictwa w wydarzeniu:
✔️Zdobędziesz przydatną wiedzę poprzez fajną zabawę
✔️Dowiesz się, jak prawidłowo segregować odpady i jakie są najczęściej popełniane błędy
✔️Podpowiemy Ci w jaki sposób możesz chronić klimat oraz zasoby wody
✔️Poznasz przyrodnicze ciekawostki
✔️Dowiesz się , czy życie bez śmieci jest możliwe
✔️Spotkasz się z pasjonatami przyrody i ekspertami w tej dziedzinie i otrzymasz od nich dawkę ekologicznej wiedzy
✔️Dowiesz się, jak w obecnych czasach zaangażować działania w działania prośrodowiskowe
✔️Pokażemy, jak własnoręcznie zrobić coś przydatnego z czegoś niepotrzebnego
WYDARZENIE BEZPŁATNE ONLINE
ℹ️Szczegółowy harmonogram spotkania na stronie internetowej https://ekofeston.abrys.pl/
 
Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Burmistrz Jasienia zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2022 r.  Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę
Nr XXXII/253/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. woj. Lubus. z  2022 r., poz. 446), uchwałę Rady Miejskiej nr XXXII/236/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Woj. Lubus., z 2022 r., poz. 447) oraz uchwałę Rady Miejskiej
nr XXXIII/239/2022 z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/236/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus., z 2022 r., poz. 563) w sprawie zwolnienia
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień.
Zgodnie z powyższymi uchwałami od dnia 1 kwietnia 2022 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
    - 30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
    - 90 zł miesięcznie od mieszkańca (opłata podwyższona), jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
    Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2 zł na miesiąc od nieruchomości.
Zgodnie z  zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi:
  • dla nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty;
Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku).
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
 
Prowadzona od kilku lat przez Fundację PlasticsEurope Polska kampania edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.
????Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania.
????Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym.
????Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712