główny obszar treści menu główne

Ochrona środowiska

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklarację w formie elektronicznej składa się na stronie: zone.gunb.gov.pl (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/) lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu przy ul. XX Lecia 20.
Na wysłanie deklaracji mieszkańcy gminy Jasień mają 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021 r. w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów (po 1 lipca 2021 r.) jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).
Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Wpływ azbestu na organizm ludzki:
emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji, np. płyt pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.
Naturalne źródła emisji włókien azbestowych:
  • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,
  • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
  • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
  • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.
Zagrożenie zdrowia:
Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne, czyli włókna o długości powyżej 5 μm o  maksymalnej średnicy 3 μm i o stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1.Włókna respirabilne z racji swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie są stamtąd usuwane w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczających. Powodują wówczas trwałe szkody, w tym: zwłóknienie płuc - azbestozę, choroby nowotworowe jak rak oskrzela i międzybłoniak opłucnej.
 
Oczyszczanie kraju z azbestu:            
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji
w roku 2021 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, oraz posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu.
Dodatkowo, do Programu mogą być zgłaszane zadania realizowane na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej po dniu 1 stycznia 2021 r. Kwota dofinansowania dla tego rodzaju zadań wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych (w tym przypadku nie stosuje się wskaźnika G).
 
 
Gmina Jasień w okresie od 02 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. prowadziła nabór wniosków na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych. W trakcie naboru wpłynęło 11 wniosków.
Po wyłonieniu Wykonawcy łącznie usunięto 12 654 kg wyrobów zawierających azbest z demontażem oraz 6 656 kg wyrobów zawierających azbest bez demontażu od mieszkańców gminy Jasień łącznie z 10 nieruchomości.
 Gmina Jasień złożyła wniosek dotyczący: Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na dotację kosztów poniesionych w ramach zadania usuwania azbestu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.
 Zadanie w 100% sfinansowano ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w  Zielonej Górze w formie dotacji.
 
 
 
30.09.2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY‼

Informujemy, że na podstawie art. 9u 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 888 ze zm.), art 379 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219.) wznawiamy kontrole nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Jasień.
Kontrolujący w zakresie czynności kontrolnych:
☑️1) sprawdza adres kontrolowanej nieruchomości, imię, nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby deklarującej/zgłaszającej;
☑️2) sprawdza liczbę osób zamieszkujących nieruchomość;
☑️3) sprawdza zawartość pojemników (worków, kontenerów) przeznaczonych do zbierania odpadów (zgodność z deklaracją) oraz czy w/przy pojemnikach nie zostały zgromadzone inne odpady wielkogabarytowe, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również zachowanie czystości wokół pojemnika i stan techniczny pojemnika;
☑️4) sprawdza czy na terenie nieruchomości nie są składowane/ magazynowane inne odpady (np. odpady niebezpieczne, budowlane);
☑️5) sprawdza czy na terenie nieruchomości jest kompostownik i czy właściciele/lokatorzy kompostują bioodpady;
☑️6) sprawdza czy posesja jest podłączona do instalacji odprowadzającej ścieki do sieci kanalizacyjnej - weryfikując na miejscu, poprzez okazanie ostatnich rachunków za usługę odprowadzania ścieków oraz sprawdza w systemie czy jest możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
☑️7) sprawdza czy nieruchomość jest wyposażona w szczelny, zamknięty, bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych, czy nie następuje wyciek nieczystości z powodu złego stanu technicznego lub przepełnienia, czy właściciel posiada podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy, częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu ostatnich 6 miesięcy (rachunki/faktury), oraz rachunki/faktury za ilość dostarczonej wody z okresu ostatnich 6 miesięcy;
☑️8) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada własną oczyszczalnię ścieków, kontrolujący sprawdza z jaką częstotliwością pozbywa się on osadów ściekowych; ich odbiór musi być poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych, w protokole odnotowuje się nazwę i dane techniczne urządzenia, rok instalacji;
PROSIMY O PRZYGOTOWANIE WSKAZANYCH DOKUMENTÓW W CELU ICH OKAZANIA PRZY KONTROLI
Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku rządowego programu Czyste Powietrze w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
W Urzędzie Miejskim w Jasieniu funkcjonuje punkt, w którym można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać m.in. do wymiany:
 - źródła ciepła ,
 - instalacji mikrofotowoltaicznej ,
 - stolarki okiennej i drzwiowej ,
 - ocieplenia budynku .
Punkt działa w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jasieniu w poniedziałki: 11:30 – 16:30, piątki:  09:00 – 14:00.
Wszystkich zainteresowanych dotacją zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Jasieniu lub do kontaktu telefonicznego z Referatem Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  684578870.
Przypominamy, że program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie nieefektywnego źródła ciepła oraz spełnianie kryteriów dochodowych.
Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/