Gospodarka odpadami

UCHWAŁA NR XXIV/126/2016
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji, warunkach i trybie składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
 
UCHWAŁA NR XXIV/125/2016
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
UCHWAŁA NR XXIV/124/2016
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i prządku na terenie Gminy Jasień.
 
UCHWAŁA NR XXIII/111/2016
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
 
Uchwała NR XXIII/110/2016
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Dokument PDF
Zmiana: Uchwała NR VI/40/2019
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/10/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 
Uchwała NR XIX/93/2016
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli,
którzy pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy.
 
Od czerwca 2016 roku zmianie ulega termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.
Podstawa prawna: Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Załączniki

Załączniki

Odbiór odpadów:
Od dnia 1 stycznia 2016 roku odbiór odpadów prowadzony będzie przez Firmę Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczu, zgodnie z dostarczonym przez Firmę harmonogramem (Firma dostarczać będzie harmonogramy do każdej nieruchomości, na początku stycznia 2016 r.).
 
Pojemniki do gromadzenia odpadów:
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasień, do obowiązków właściciela należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Pojemniki mogą być wykupione na własność lub wydzierżawione.
(Pojemniki w dalszym ciągu można dzierżawić od Firmy PGKiM Lubsko (podpisane w 2014 r. umowy na dzierżawę nadal obowiązują).
 
Opłaty:
Opłaty za odbiór odpadów nie uległy zmianie i wynoszą: 15 zł/osobę/miesiąc w przypadku odpadów zmieszanych 10 zł/osobę/miesiąc w przypadku odpadów segregowanych. Opłaty za odbiór odpadów należy uiszczać do 15. dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Jasieniu, u wyznaczonych inkasentów (dla sołectw) lub na rachunek bankowy 30 1020 5402 0000 0202 0293 0568.
 
Deklaracje:
Przy zmianie liczby osób w gospodarstwie domowym (np. przy wyjeździe domownika na studia czy do pracy, narodzinach dziecka) w ciągu 14 dni od zaistniałej zmiany należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i złożyć w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
11.03.2016

Gospodarka odpadami w 2016 r.

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Jasień w roku 2016:
 
Tonsmeier Zachód Spółka z o.o
z siedzibą w Kiełczu,
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
 
Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów przejmowane są przez:
 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
z siedzibą w Marszowie 50A,
68-200 Żary
 
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
 
PSZOK na terenie Gminy Jasień prowadzi Firma Tonsmeier Zachód Spółka z o.o.
z siedzibą w Kiełczu,
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
Jasień - zbiórka organizowana jest dwa razy w miesiącu, na terenie byłej oczyszczalni ścieków,
ul. Żytnia, w godzinach 8:00 – 18:00.
Sołectwa Gminy Jasień – mobilny PSZOK organizowany jest na zasadzie zbiórek objazdowych, jeden raz na dwa miesiące.
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oddać można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
PSZOK na terenie Gminy Jasień prowadzi Firma Tonsmeier Zachód Spółka z o.o.
z siedzibą w Kiełczu,
ul. Szosa Bytomska 1
67-100 Kiełcz
 
Jasień - zbiórka organizowana jest dwa razy w miesiącu, na terenie byłej oczyszczalni ścieków,
ul. Żytnia, w godzinach 8:00 – 18:00.

Sołectwa Gminy Jasień – mobilny PSZOK organizowany jest na zasadzie zbiórek objazdowych, jeden raz na dwa miesiące.
 
04.03.2016

Odbiór odpadów komunalnych

la ulic: Agrestowa, Akacjowa, Błotna, Boczna, Brukowa, Brzozowa, Cicha, Cmentarna, XX Lecia, Energetyczna, Graniczna, Jasna, Jana Pawła II, Konopnickiej, Kościelna, Kwiatowa, Geodetów Letnia, Łąkowa, Lubska, Mała, Mickiewicza, Modra, Obrońców, Piątkowskiego, Piwna, Plac Armii Krajowej, Plac Wolności, Podmokła, I Armii, Przemysłowa, Rogali, Rolnicza, Spokojna, Tarnopolska, Tokarska, Wąska, Witosa, Zielna, Żwirowa
oraz Sołectw: Bieszków, Guzów, Jasionna, Mirkowice, Roztoki, Świbna, Wicina, Zabłocie.
 
Informujemy, że w związku z dniem wolnym przypadającym na 11.11.2015 r. (środa) nastąpi przesunięcie w terminach odbioru odpadów.
  • Odbiór odpadów biodegradowalnych odbędzie się w dniu 13.11.2015 r. (piątek).
  • Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbędzie się w dniu 14.11.2015 r. (sobota).
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy
w kasie Urzędu Miejskiego w Jasieniu w godzinach od 7:30 do 13:00
lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jasieniu
( numer rachunku bankowego: 30 1020 5402 0000 0202 0293 0568 )

Załączniki

  • Baner: e-usługi

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX-lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712