główny obszar treści menu główne

Ochrona środowiska

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 KWIETNIA 2022 ROKU

 
Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Burmistrz Jasienia zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2022 r.  Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę
Nr XXXII/253/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. woj. Lubus. z  2022 r., poz. 446), uchwałę Rady Miejskiej nr XXXII/236/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień (Dz. Urz. Woj. Lubus., z 2022 r., poz. 447) oraz uchwałę Rady Miejskiej
nr XXXIII/239/2022 z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/236/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus., z 2022 r., poz. 563) w sprawie zwolnienia
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasień.
Zgodnie z powyższymi uchwałami od dnia 1 kwietnia 2022 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  - 30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  - 90 zł miesięcznie od mieszkańca (opłata podwyższona), jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2 zł na miesiąc od nieruchomości.
Zgodnie z  zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi:
 • dla nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty;
Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku).
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Data utworzenia: 22.03.2022
 • Autor:Magdalena Górecka
 • Baner: e-usługi
 • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712