Gospodarka odpadami

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz uchwały nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zawiadamiam, że z dniem 1 listopada 2019 r. nastąpiła zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi:
- 15 zł za osobę za miesiąc - odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 30 zł za osobę za miesiąc – odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 04.11.2019
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712