Aktualności

Od czerwca 2016 roku zmianie ulega termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.
Podstawa prawna: Uchwała nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Ogłoszenie w sprawie wręczenia stypendiów absolwentom szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych w Gminie Jasień
Wręczenie stypendiów Burmistrza Jasienia przyznawanych za wybitne osiągnięcia w szkole dla absolwentów szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Jasień za rok szkolny 2015/2016 odbędzie się 06 lipca 2016 r. o godz. 12:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu.
30.06.2016

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Burmistrz Jasienia informuje, że zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz § 20 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień (Dz.Urz.Woj.Lubus. z 2016 r. poz.1125) Gmina Jasień, zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:
1)      zbiorników bezodpływowych w celu kontroli posiadania urządzeń do odprowadzania ścieków, szczelności i częstotliwości opróżniania;
2)      przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych;
W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego  lub przydomowej oczyszczalni i niezwłoczne dostarczenie go do Urzędu Miejskiego lub do sołtysów
w terminie do 30 września 2016 r.
Gmina Jasień celem wywiązania się z zapisów ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązania jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie gminy, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zakres kontroli zgodny będzie z w/w wymogami określonymi w ustawie.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.
Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 3 października 2016 r.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim pokój nr 110, na stronie internetowej gminy oraz u sołtysów.
Pouczam, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.
 
                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                                          /-/ Andrzej Kamyszek
 
 
Jasień, 22 czerwca 2016 r.

Załączniki

25.05.2016

Dni Jasienia 2016

Ogłoszenie w sprawie przyznawania stypendiów absolwentom szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych w Gminie Jasień

Wnioski na jednorazowe stypendia przyznawane za wybitne osiągnięcia w szkole dla absolwentów szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Jasień za rok szkolny 2015/2016 należy składać w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Jasieniu do 27 czerwca 2016 r.

Zasady i warunki przyznawania jednorazowego stypendium zostały określone w Uchwale Nr XXIII/223/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013 r.
06.05.2016

Zawiadomienie.

ZAWIADOMIENIE
W związku z planowanym remontem nawierzchni pasa drogowego (drogi osiedlowej równoległej do ulicy Wąskiej) od byłej kotłowni do placu boiska włącznie, Urząd Miejski w Jasieniu zwraca się z prośbą do mieszkańców o nie parkowanie pojazdów w  dniach 09.05.2016 r. – 13.05.2016 r.
 
 
 
Burmistrz Jasienia
Andrzej Kamyszek
W środę 20 kwietnia 2016 r. uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienia rozpoczęli sprzątanie Parku Miejskiego. Wszyscy zostali wyposażeni w worki oraz rękawiczki i przystąpili do grabienia liści. Po zakończeniu prac dla uczestników zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek.
W piątek 29 kwietnia 2016 r. do dalszego porządkowania parku przystąpili uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Jasieniu. Ilość zapełnianych worków rosła z minuty na minutę. Na zakończenie dla wszystkich uczestników zostały przyrządzone na grillu kiełbaski.
W piątek i sobotę 29 i 30 kwietnia 2016 r. park sprzątali chętni mieszkańcy Jasienia oraz samorządowcy. W przerwie sobotnich prac serwowana była wojskowa grochówka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i posprzątanie parku, Piekarni u Czarneckiego za przygotowanie pieczywa, Panu Lechowi Żołnierczakiewicz za przygotowanie ogniska i udostępnienie Wieży Ciśnień, Pani Irenie Żurek i Pani Teresie Tyska za przygotowanie grochówki oraz Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. za transport liści.
Efekty pracy wszystkich uczestników można zobaczyć wybierając się na spacer po Jasieńskim Parku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Sprzątanie parku 2016

  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712