główny obszar treści menu główne

Aktualności

Gmina Jasień otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieniu oraz Przebudowa części budynku Przedszkola Samorządowego w Jasieniu  w kwocie 3 055 000 zł 
 
 
Burmistrz Jasienia zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie w rozwoju cyfrowym dzieci z rodzin pegeerowskich - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.
Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.
 
O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Jasień na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.
 
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.
Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracją wyboru sprzętu można składać:
 
1. W sekretariacie Szkoly Podstawowej w Jasieniu
2. W sekretariacie Szkoły Podstawowej w Wicinie
3. W Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Jasieniu
 
Termin: od 18  do 28 października 2021 r.
 
Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
 
Informacje dodatkowe:
 
Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:
 • przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia
 • sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostanie przekazany na okres nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,
 • opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
 • opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miejski w Jasieniu
Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
 
Do pobrania:
 
Załącznik 1 - oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
Załącznik 2 - oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły średniej
Załącznik 3 - klauzula informacyjna
Załącznik 3a - klauzula informacyjna
Załącznik 4 - deklaracja wyboru sprzętu
 
W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).
 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
 
 
 
30.09.2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY‼

Informujemy, że na podstawie art. 9u 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 888 ze zm.), art 379 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219.) wznawiamy kontrole nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Jasień.
Kontrolujący w zakresie czynności kontrolnych:
☑️1) sprawdza adres kontrolowanej nieruchomości, imię, nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby deklarującej/zgłaszającej;
☑️2) sprawdza liczbę osób zamieszkujących nieruchomość;
☑️3) sprawdza zawartość pojemników (worków, kontenerów) przeznaczonych do zbierania odpadów (zgodność z deklaracją) oraz czy w/przy pojemnikach nie zostały zgromadzone inne odpady wielkogabarytowe, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również zachowanie czystości wokół pojemnika i stan techniczny pojemnika;
☑️4) sprawdza czy na terenie nieruchomości nie są składowane/ magazynowane inne odpady (np. odpady niebezpieczne, budowlane);
☑️5) sprawdza czy na terenie nieruchomości jest kompostownik i czy właściciele/lokatorzy kompostują bioodpady;
☑️6) sprawdza czy posesja jest podłączona do instalacji odprowadzającej ścieki do sieci kanalizacyjnej - weryfikując na miejscu, poprzez okazanie ostatnich rachunków za usługę odprowadzania ścieków oraz sprawdza w systemie czy jest możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
☑️7) sprawdza czy nieruchomość jest wyposażona w szczelny, zamknięty, bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych, czy nie następuje wyciek nieczystości z powodu złego stanu technicznego lub przepełnienia, czy właściciel posiada podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy, częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu ostatnich 6 miesięcy (rachunki/faktury), oraz rachunki/faktury za ilość dostarczonej wody z okresu ostatnich 6 miesięcy;
☑️8) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada własną oczyszczalnię ścieków, kontrolujący sprawdza z jaką częstotliwością pozbywa się on osadów ściekowych; ich odbiór musi być poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych, w protokole odnotowuje się nazwę i dane techniczne urządzenia, rok instalacji;
PROSIMY O PRZYGOTOWANIE WSKAZANYCH DOKUMENTÓW W CELU ICH OKAZANIA PRZY KONTROLI
Szanowni Państwo,
 
W związku z prowadzonym przez Urząd Marszałkowski wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze Sp. z o.o. bezpłatnym programem badań przesiewowych raka jelita grubego "Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach województwa lubuskiego: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim", pragniemy zaprosić Państwa  wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wyżej wymienionych badaniach.
 
Kto może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Projektu?
 • Mieszkańcy powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, żagańskiego lub żarskiego województwa lubuskiego oraz osoby, które na terenie tych powiatów pracują lub uczą się;
 • Osoby w wieku 55-64 lata lub osoby z potwierdzonym obciążeniem genetycznym pochodzącym z rodziny HNPCC lub FAP;
 • Osoby, które nie wykonywały kolonoskopii w przeciągu 10 ostatnich lat.
Należy spełniać wszystkie trzy wyżej wymienione kryteria.
 
Jak się zarejestrować?
 
Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu (68) 32 96 618 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.
 
WAŻNE - badania odbywają się indywidualnie, w godzinach popołudniowych, bez kolejki, bez kontaktu z innymi pacjentami, w Centralnej Endoskopii Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
 
 
 
Jednocześnie informuję o wznowieniu badań w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, o którym informowaliśmy Państwa w zeszłym roku. Poniżej przypominam zasady udziału w programie:
Jeśli masz 40 – 65 lat oraz występuje u Ciebie jeden z sześciu poniższych objawów, powyżej 3 tyg. niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA
pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone lub białe naloty 
 • w jamie ustnej,
 • ból gardła,
 • przewlekła chrypka,
 • guz na szyi,
 • niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,
 • ból w trakcie oraz/lub problemy z przełykaniem.
Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku rządowego programu Czyste Powietrze w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
W Urzędzie Miejskim w Jasieniu funkcjonuje punkt, w którym można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać m.in. do wymiany:
 - źródła ciepła ,
 - instalacji mikrofotowoltaicznej ,
 - stolarki okiennej i drzwiowej ,
 - ocieplenia budynku .
Punkt działa w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jasieniu w poniedziałki: 11:30 – 16:30, piątki:  09:00 – 14:00.
Wszystkich zainteresowanych dotacją zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Jasieniu lub do kontaktu telefonicznego z Referatem Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska  684578870.
Przypominamy, że program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie nieefektywnego źródła ciepła oraz spełnianie kryteriów dochodowych.
Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/