główny obszar treści menu główne

Aktualności

INFORMACJA O SZKODLIWOŚCI AZBESTU

Wpływ azbestu na organizm ludzki:
emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji, np. płyt pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.
Naturalne źródła emisji włókien azbestowych:
  • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,
  • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
  • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
  • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.
Zagrożenie zdrowia:
Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne, czyli włókna o długości powyżej 5 μm o  maksymalnej średnicy 3 μm i o stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1.Włókna respirabilne z racji swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie są stamtąd usuwane w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczających. Powodują wówczas trwałe szkody, w tym: zwłóknienie płuc - azbestozę, choroby nowotworowe jak rak oskrzela i międzybłoniak opłucnej.
 
Oczyszczanie kraju z azbestu:            
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji
w roku 2021 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, oraz posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu.
Dodatkowo, do Programu mogą być zgłaszane zadania realizowane na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej po dniu 1 stycznia 2021 r. Kwota dofinansowania dla tego rodzaju zadań wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych (w tym przypadku nie stosuje się wskaźnika G).
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 12.11.2021
  • Autor:Magdalena Górecka
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712