główny obszar treści menu główne

Aktualności

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklarację w formie elektronicznej składa się na stronie: zone.gunb.gov.pl (wniosek dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/) lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jasieniu przy ul. XX Lecia 20.
Na wysłanie deklaracji mieszkańcy gminy Jasień mają 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021 r. w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów (po 1 lipca 2021 r.) jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).
Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
18.11.2021

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
 
W załączeniu zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Załączniki

Wpływ azbestu na organizm ludzki:
emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji, np. płyt pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.
Naturalne źródła emisji włókien azbestowych:
  • niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach,
  • użytkowanie wyrobów azbestowych co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,
  • niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,
  • urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.
Zagrożenie zdrowia:
Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne, czyli włókna o długości powyżej 5 μm o  maksymalnej średnicy 3 μm i o stosunku długości do średnicy powyżej 3 do 1.Włókna respirabilne z racji swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie są stamtąd usuwane w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczających. Powodują wówczas trwałe szkody, w tym: zwłóknienie płuc - azbestozę, choroby nowotworowe jak rak oskrzela i międzybłoniak opłucnej.
 
Oczyszczanie kraju z azbestu:            
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji
w roku 2021 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, oraz posiadających opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy gminny program usuwania azbestu.
Dodatkowo, do Programu mogą być zgłaszane zadania realizowane na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej po dniu 1 stycznia 2021 r. Kwota dofinansowania dla tego rodzaju zadań wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych (w tym przypadku nie stosuje się wskaźnika G).
 
 
Gmina Jasień w okresie od 02 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. prowadziła nabór wniosków na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych i elewacyjnych. W trakcie naboru wpłynęło 11 wniosków.
Po wyłonieniu Wykonawcy łącznie usunięto 12 654 kg wyrobów zawierających azbest z demontażem oraz 6 656 kg wyrobów zawierających azbest bez demontażu od mieszkańców gminy Jasień łącznie z 10 nieruchomości.
 Gmina Jasień złożyła wniosek dotyczący: Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na dotację kosztów poniesionych w ramach zadania usuwania azbestu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze.
 Zadanie w 100% sfinansowano ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w  Zielonej Górze w formie dotacji.
 
 
 
Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. kwestię melioracji reguluje art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) – podobnie jak w poprzednim stanie prawnym – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
 
pełna treść informacji w załączniku.

Załączniki

04.11.2021

KOMUNIKAT

Informujemy, że Zarządca cmentarzy komunalnych na terenie gminy Jasień  z siedzibą przy ul. Brukowej 2, 68-320 Jasień uruchomił dla Państwa internetowe konto bankowe, na które można dokonywać wpłat  za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Jasień zgodnie z cennikiem przyjętym Uchwałą Nr XVI/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Jasień.
Zarządca Cmentarzy jest zobowiązany do poinformowania dysponenta grobu o powstałej zaległości.
Jednocześnie informujemy, że wpłaty gotówkowe można nadal uiszczać w siedzibie biura Zarządcy Cmentarzy w dni powszednie w godzinach od 700 do 1500.
 
Poniżej podajemy nr konta bankowego:
 
BNP PARIBAS O/LUBSKO
94 2030 0045 1110 0000 0235 5610
 
W tytule przelewu proszę wpisać:
 
Imię i Nazwisko osoby zmarłej
Datę urodzin oraz zgonu
miejsce pochówku (np. cmentarz w Jasieniu, Jabłońcu,Wicinie)
 
27.10.2021

Nowy adres usługi "e-CMENTARZ"

Uwaga! od dnia 27-10-2021 obowiązuje Nowy adres usługi "e-CMENTARZ",
aktualnie usługa on-line dostępna jest pod adresem: https://jasien.artlookgallery.com/
 
 
 
Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, zapraszają na bezpłatne konsultacje. Spotkanie odbędzie się w środę 17 listopada 2021 r. w Jasieniu.
 
O wydarzeniu
Podczas rozmów z naszą specjalistką dowiesz się o wsparciu z Funduszy Europejskich – m.in. na założenie firmy lub jej rozwój – oraz o projektach, w których możesz uczestniczyć. Jeśli pracujesz w samorządzie lub działasz w organizacji pozarządowej, zapoznasz się z aktualnymi konkursami na dofinansowanie projektów.
 
Kiedy i gdzie
Konsultacje odbędą się w środę 17 listopada 2021 r.:
 
Kontakt
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:
  • telefonicznie: 68 4565-454, -488, -480, -499, -535;
  • meilowo: infoue~@~lubuskie~.~pl
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Mobilny Punkt Informacyjny UE

26.10.2021

KOMUNIKAT !

 
W oparciu o ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1947 ze zm.) oraz zgodnie z regulaminem cmentarzy komunalnych na terenie gminy Jasień przypominamy opiekunom grobów, które nie posiadają wykupionej opłaty przedłużającej dzierżawę o jej dokonanie w ostatecznym terminie do 31 grudnia 2021 roku.
Fizyczne zlikwidowanie grobu odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od miesiąca, w którym grób zakwalifikowano do likwidacji i umieszczeniu naklejki informującej o likwidacji na pochówku.
 Wykaz grobów o przeznaczeniu do likwidacji będzie dostępny u zarządcy cmentarzy przy ul. Brukowej 3, 68-320 Jasień w godzinach pracy biura w dni powszechne od 700 - 1500.
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712