główny obszar treści menu główne

Ważne

Zachęcamy wszytkich niezaszczepionych do rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 12 rok życia:
informcje, linki oraz aktualności publikowane będą w utworzonej zakładce  "#SZCZEPIMYSIE"
21.11.2020

Program "Wspieraj Seniora"

 
 
 
PROGRAM REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
​ “WSPIERAJ SENIORA” ​ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,
którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
 
Program adresowany jest do:
    1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
    2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
 
Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
w pytaniach i odpowiedziach:
 
 
Gmina Jasień przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020,
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.
 
Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,
którzy w okresie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu
i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie,
która korzystaz  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 
 
Program adresowany jest do: 
    • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19,
    • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
Osoby spełniające powyższe kryterium otrzymania takiego wsparcia mogą zadzwonić
na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów: 
 
Numer infolinii: 22 505 11 11
 
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie
przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem,
weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia,
która ma polegać w szczególności na dostarczeniutej grupie Seniorów zakupów,
zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.
 
 
 
I. Czas realizacji Programu „Wspieraj Seniora”
Program realizowany jest w Gminie Jasień od 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
II. Ogólne zasady realizacji Programu „Wspieraj Seniora”
Na terenie Gminy Jasień wsparcie dla seniorów, którzy ukończyli 70 lat, będzie polegać na zrobieniu
im zakupów, w szczególności artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków.
W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach wsparciem może być objęta osoba poniżej 70 roku życia.
 
By skorzystać ze wsparcia w ramach programu należy zadzwonić pod numer ogólnopolskiej infolinii:
22 505 11 11
 
Z programu nie mogą skorzystać osoby posiadające decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
III. Zasady udzielenia wsparcia w formie zakupów
 
Zgłoszenie otrzymane z ogólnopolskiej infolinii jest weryfikowane przez pracownika socjalnego poprzez kontakt telefoniczny.
Pracownik w rozmowie telefonicznej potwierdza dane seniora i ustala zakres pomocy tzn. listę i termin dostawy zakupów.
Płatności za zakupy dokonuje senior z własnych środków,
po uprzednim przekazaniu w formie zaliczkowej pieniędzy pracownikowi, który zrobi zakupy.
Rozliczenie za zakupy nastąpi na podstawie paragonu.
 
 
 
W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na wirusa SARS Cov-2 na terenie Gminy Jasień oraz w trosce o Państwa zdrowie informujemy, że Urząd Miejski w Jasieniu  i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 02 listopada 2020 r. (poniedziałek)ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW do odwołania.
W celu załatwienia  sprawy prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub listowny. Korespondencję kierowaną do Urzędu można wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu.
W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim w Jasieniu (rejestracja zgonów, pilne wydanie dowodu lub inne bardzo ważne sprawy wymagające osobistego kontaktu) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym,
z którym zostanie ustalony termin i miejsce spotkania.
W związku z zamknięciem Urzędu, kasa będzie nieczynna. Wszelkich wpłat należy dokonywać elektronicznie. W szczególnych sytuacjach (osoby starsze, niepełnosprawne) kasa zostanie otwarta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem.
UWAGA !
Nie można wrzucać do Skrzynki Podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu wniosków, które wymagają osobistego stawiennictwa. Dotyczy to: złożenia wniosku o dowód osobisty, unieważnienia dowodu osobistego, zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania. W przypadku pozostawienia wniosków dotyczących wymienionych spraw zostaną one zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrzenia. Wnioski te można przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę e-PUAP opatrzone profilem zaufanym osoby, której wniosek dotyczy.
Przypominamy, że wejście do Urzędu Miejskiego w Jasieniu jest możliwe tylko i wyłącznie  w maseczce zasłaniającej usta i nos. Osoby bez maseczek nie będą obsługiwane. Zwracamy uwagę, że po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować odpowiednie odległości od innych osób.
W tym szczególnym czasie prosimy o odłożenie spraw które nie wymagają natychmiastowej wizyty, decyzji lub załatwienia.
W celu udzielenia informacji prosimy o kontakt tel. 684578872,
lub e-mail e-mail. Wykaz telefonów został wywieszony na drzwiach Urzędu oraz udostępniony w BIP.  
Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników samorządowych. O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Urzędu będziemy mieszkańców informować na bieżąco.
Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.
 
                                                                                               /-/ Andrzej Kamyszek
Urząd Miejski w Jasieniu informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1009), szacowanie start w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzenie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną - bez udziału gminnej komisji.
Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna, poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.
Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej:
 
 
04.06.2020

Uwaga!

Informujemy, iż zgodnie
z Zarządzeniem nr 0050/38/2020 Burmistrza Jasienia
z dnia 03 czerwca 2020 r.
Urząd Miejski w Jasieniu
w dniu 12.06.2020 r. będzie nieczynny.
Szanowni Państwo,
 
W związku z sytuacją w Polsce związaną z koronawirusem, decyzjami Rządu RP i ustaleniami miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, Burmistrz Jasienia informuje:
Od dnia 12 marca 2020 roku na terenie Gminy Jasień zamknięte są wszystkie szkoły, przedszkole, klub seniora, świetlica socjoterapeutyczna, świetlice wiejskie, stadion, orlik na okres dwóch tygodni.
Kierujemy apel do rodziców, by pozostawić dzieci w domu i zapewnić im opiekę we własnym zakresie.  Kwarantanna nie oznacza ferii czy wakacji, to czas izolacji mający skutecznie zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa. Nieprzestrzeganie tego zakazu podlega sankcjom karnym.
Od dnia 12 marca odwołane zostały wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe realizowane przez podmioty i jednostki gminne, czyli min. : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka wraz z filiami. Obiekty te nie będą udostępniane i wynajmowane podmiotom zewnętrznym.
Burmistrz Jasienia zwraca się z apelem do podmiotów prywatnych i innych organizatorów wydarzeń na terenie Gminy Jasień o odwołanie, zawieszenie lub przesunięcie zaplanowanych działań, treningów, spotkań, imprez i innych wydarzeń, które mogą narazić uczestników na potencjalny kontakt z wirusem.
Apeluję do mieszkańców Gminy Jasień o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim tylko do załatwiania koniecznych spraw oraz o korzystanie z kontaktu  telefonicznego i mailowego.
Od dnia 16 marca 2020 r. tut. Urząd będzie zamknięty. Petenci będą wpuszczani jedynie w sprawach ważnych w szczególności do Urzędu Stanu Cywilnego. Pozostałe sprawy należy załatwiać telefonicznie,  mailowo i drogą pocztową. Numery telefonów zostaną wywieszone na drzwiach Urzędu. W razie potrzeby proszę dzwonić pod wskazany numer telefonu. Po skontaktowaniu się z tut. Urzędem (zapoznaniu się z rodzajem sprawy) upoważniony pracownik zdecyduje o możliwościach i sposobie załatwienia sprawy.
Numery telefonów:
 1. Sekretariat-68 457-88-72,
 2. USC, dowody osobiste - 68 457-88-76,
 3. Podatki- 68 457-88-86, 68 457-88-85;
 4. Świadczenia rodzinne – 68 457-88-98, 68 457-88-97,68 457-88-99;
 5. Referat Oświaty Kultury i Sportu-68 457-88-91,
 6. Zarządzanie kryzysowe – 68 457-88-77,
 7. Kasa- 68 457-88-69,
 8. Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury – 68 457-88-95, 68 457-88-92, 68 457-88-74, 68 457-88-81;
 9. Odpady komunalne - 68 457-88-70.
 
Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk. Zachowajmy rozwagę. Nie wystawiajmy się niepotrzebnie na ryzyko zakażenia. Przypilnujmy dzieci i osoby starsze aby bez pilnej potrzeby nie wychodziły z domu. Zainteresujmy się sąsiadami przede wszystkim samotnymi, strasznymi, niepełnosprawnymi. Ograniczajmy udział w spotkaniach. Odłóżmy na inny termin wyjazdy.
 
W przypadku zaobserwowania u siebie lub członków rodziny niepokojących objawów (kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem) proszę aby nie zgłaszać się samodzielnie do ośrodka zdrowia (aby wykluczyć ewentualne zarażenia innych). Należy dzwonić zgodnie z procedurami pod numery telefonów:  
 • 800 190 590 – infolinia NFZ,
 • 684706258, 696 076 892 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 • 68 329 64 78 – oddział zakaźny.
Urząd wraz podległymi jednostkami jest przygotowany na ewentualne dostarczanie osobom starszym zakupów, prosimy więc aby sołtysi oraz inni mieszkańcy zgłaszali nam takie przypadki.
                                                                                             Burmistrz Jasienia
                                                                                          /-/ Andrzej Kamyszek
29.07.2019

Ostrzeżenia meteo.

Załączniki

 • Baner: e-usługi
 • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712